Disclaimer

תנאי שימוש באתר האינטרנט של וועידת ARTFI

מכירת כרטיסים ומדיניות החזרת כרטיסים

כללי
1. אתר האינטרנט של וועידת ARTFI (להלן: "האתר") מנוהל ומופעל על-ידי חברת ארטסטיישן בע"מ, ח.פ. 514586429, רח' קויפמן 1, מתחם התחנה – ביתן 14, תל אביב (להלן: "ארטסטיישן") אינטרספייס טרנזילה באתר מאובטח בתקן pci  המאושר ע"י חברות האשראי.
2.  האתר כולל תכנים ושירותים לרכישת כרטיסים לועידה על ידי ציבור הגולשים באינטרנט (להלן: "מכירות")
3.  הוראות תנאי שימוש זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ארטסטיישן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המובאים להלן במלואו ובעיון.
4.  גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש המפורטים להלן. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
5.  התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של ארטסטיישן ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תנאי השימוש המפורטים להן  יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
6.  בכל מקום בתנאי השימוש בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
7.  כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש המובאים להלן.
כשרות להשתמש באתר
1. כל משתמש רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ארטסטיישן רשאית למנוע מגולש באתר מלבצע פעולת רכישה באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
• מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
• מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי השימוש;
• מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
• מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בארטסטיישן ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;
• בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את הכרטיס  או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

השימוש באתר
1.  השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.
2.  השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות הנהלת ארטסטיישן, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת ארטסטיישן בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
3.  אתר האינטרנט של ארטסטיישן מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מארטסטיישן.
4.  על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של ארטסטיישן.
5.  הנהלת ארטסטיישן רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ארטסטיישן בקשר לכך.
6.  המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד ואינו מתיימר לשמש כאסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין.
7.  מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו על ידי מנהלי האתר או על ידי צדדים שלישיים.
8.  לקבלת מידע מעובד, רשמי ותקף, עליך לפנות לגורם המוסמך לכך.
9.  ארטסטיישן אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
10. אין ארטסטיישן מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וארטסטיישן לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ויודגש, ארטסטיישן אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
11.  לשימת לבך, הנהלת ארטסטיישן שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר, כאשר הגרסה העדכנית היא הגרסה התקפה והמחייבת.

מכירות באתר
1.ארטסטיישן מאפשרת לך לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה .
2. טרם ביצוע הזמנה הינך נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות הקלדת פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
3. מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע ארטסטיישן בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי ארטסטיישן.
4.  חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הכרטיס או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
5. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לארטסטיישן בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, אם ניתן לבצע כאלה. ארטסטיישן תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את ארטסטיישן בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
7. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או לארטסטיישן ו/או מי מטעמו עקב שיבוש הליכי המכירה. לארטסטיישן שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא  מדויקים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה.
9. כל ההזמנות שבוצעו ע"י הלקוח, הנן סופיות. לא ניתן לבצע שינוי או ביטול בתנאי ההזמנה ובכל מקרה לא יינתן החזר כספי. לארטסטיישן הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.
10. כל הכרטיסים לוועידה באתר, אינם מהווים אישור לזמינות. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.
מדיניות החזרת כרטיסים (ביטול עסקאות(
1. כל ביטול של עסקה צריך להיעשות בכתב באמצעות שליחת מייל ופקס עד 3 ימים לפני מועד האירוע. כל ביטול לאחר מועד זה יחוייב במלואו. לא יאושר ביטול חלקי מעסקה לדוגמה: לא ניתן לבטל כרטיס אחד מתוך שלושה שהוזמנו  .
2. במקרה של ביטול העסקה יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (לפי חוק הגנת הצרכן 1981                 מספר הפקס שלנו - 03-6202277         וכתובת   המייל info@artfi.co.il
שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
1. ארטסטיישן מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. ארטסטיישן תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ארטסטיישן תשתמש בכתובת הדואר שלך על מנת לשלוח לך עדכונים מחברתה או מחברות בנות שלה.
3. ארטסטיישן נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, ארטסטיישן לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
4.  מובהר כי ביצוע רכישות כרטיסים ו/או שירותים באמצעות האתר מבוצע בטכנולוגיית הצפנת המידע SSL. פרוטוקול זה נהוג בכל אתרי הקניות המובילים בעולם והוא תנאי הכרחי למכירת מוצרים באתר. כל הפרטים האישיים של הגולשים הרוכשים באתר נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן לגישה.  פרוטוקול ה -SSL "מערבל" את הנתונים שהוזנו והופך אותם לרצף בלתי ברור של מספרים, סימנים ואותיות, כך שרק האנשים המורשים לכך יוכלו לפענחם, בנוסף מבצעת בדיקת אימות של כרטיס האשראי מול חברות האשראי, אשר מספקות אישור לנכונות פרטי הלקוח.
5.  דע כי דינה של עסקת מכירה באינטרנט הינה כדין עסקה במסמך חסר. קרי, בעל הכרטיס מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו, ע"י גורם בלתי מורשה. במקרה שכזה לא יהיה אחראי בעל הכרטיס לפעולות שנעשו בכרטיסו וחברת האשראי תחזיר לו את כספו תוך פרק זמן של 30 יום.

קניין רוחני
1.  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של ארטסטיישן בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לארטסטיישן להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מארטסטיישן או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
2.  אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב.

ברירת הדין וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם וכן יפורשו על פיהם. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית אשר תתעורר ביחס לתנאי שימוש אלו תתברר בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.
Back to top